In totaal gaat het om een 80-tal projecten uit Gent die bouwen aan een rechtvaardige samenleving, die de ecologische voetafdruk verlagen en/of de levenskwaliteit van de stadsbewoner verhogen.
Bij het uitzetten van de toekomst van morgen, zijn inzicht en kennis over vandaag onmisbaar. De transitie naar een duurzamer stadsmodel heeft er dan ook alle baat bij dat er niet alleen nagedacht wordt over wat de kenmerken zijn van een duurzame stad en wat de voorwaarden zijn voor projecten die zich hiervoor willen inzetten, maar ook dat er aandachtig gekeken wordt naar projecten of initiatieven die op vandaag deze oefening al trachten te maken.Door te kijken naar wat er zich op dit ogenblik allemaal afspeelt, recent plaatsgevonden heeft of nog in de pijplijn zit, kan er zorgvuldiger geoordeeld worden over wat er nog ontbreekt, waar er samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden en op basis waarvan nieuwe toekomstbeelden vorm kunnen krijgen. In het ultieme geval werkt het stimulerend en zet het mensen aan om hiermee aan de slag te gaan.

Brede waaier aan duurzame projecten

De selectie van projecten is voortgekomen uit een inventarisatie in Gent naar projecten die bijdragen tot de transitie naar een duurzamer stadsmodel. Er is in het bijzonder informatie ingewonnen over de manier waarop deze projecten zich profileren, waar ze juist het verschil willen maken, hoe ze hun project concreet invulling geven en wat hen onderscheidt van andere projecten. Het opzet is om een beter beeld te krijgen van de ruime waaier aan projecten die onder de noemer duurzaam vallen. Als er verwezen wordt naar bestaande duurzame initiatieven worden immers al te vaak dezelfde, veelal gekende, projecten aangehaald. De bedoeling is om de diversiteit waarvan sprake te kunnen illustreren aan de hand van concrete gevallen.

» Categorieën en projectfiches

De projecten zijn opgedeeld in verschillende categorieën om beter inzicht te krijgen in de vele vragen die zich opwerpen bij de analyse ervan: In welk systeem schakelen deze projecten zich in? Op welk niveau van de stad spelen ze zich af? Wie zijn de initiatiefnemers? Wat is de geografische ligging van deze initiatieven? Hoe lang bestaan deze projecten al en in welke fase bevinden ze zich? Per project wordt er een korte omschrijving weergegeven. Dit is steeds een bundeling van wat er op het internet over deze projecten terug te vinden is. Op de projectfiches gaat er bijkomend aandacht naar de doelgroep die ze met het project wensen te bereiken en de organisaties die zich voor het project inzetten. Ook wordt er gekeken of de projecten op zich staan of dat ze, al dan niet rechtstreeks, verbonden zijn met een ander overkoepelend- of nevenproject. Aan de hand van websites, documenten en bijhorend kaart- en beeldmateriaal, wordt er getracht om een zo interactief mogelijk resultaat te bekomen.

http://gentintransitie.com/