Vlaanderen haalt vandaag bijna 7 % van haar elektriciteit uit hernieuwbare energie. Om de Europese 2020 doelstellingen waar te maken, zal dit aandeel minstens moeten verdubbelen. Bovendien is de doelstelling voor 2020 slechts een opstap naar een -noodzakelijk- hoger aandeel hernieuwbare energie.
Een studie van 3E2, in opdracht van Greenpeace, BBL en WWF, toont aan hoe we tegen 2030 54% van onze elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kunnen halen. Een sterke groei van wind op land is cruciaal om deze doelstellingen waar te maken. In de eerste plaats is wind de goedkoopste manier om onze van groene stroom te voorzien. Bovendien nopen duurzaamheidsproblemen en een hoge kostprijs van het gebruik van biomassa voor energie ons er toe om deze energievorm tot een minimum te beperken. Windenergie zal daarom, samen met zonne-energie, de basis vormen voor een zekere en duurzame energiebevoorrading.

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en Rescoop.Vlaanderen verwelkomden dan ook het initiatief van de Vlaamse Regering (in 2016) om met haar “Fast Lane voor wind” een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van windenergie. Wind is, samen met zon, vanuit kosten- en duurzaamheidsoogpunt de beste manier om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. Een goede planning voor de ontwikkeling van windenergie, gebaseerd op vroegtijdige participatie van stakeholders, biedt de beste kans om de broodnodige uitbouw van windenergie beter en sneller waar te maken.
Om draagvlak voor dit initiatief te garanderen, is het cruciaal dat de minister van Energie en de minister van Omgeving bij de uitwerking van hun windplannen de belanghebbenden betrekken in alle aspecten, van de nut/noodzaak discussie, over de inplanting, de effecten op natuur en landschap tot de uitbating. Omdat een technische topdown benadering onvoldoende draagvlak zal creëren, is in dit afwegingsproces ook bottom up de betrokkenheid van de lokale besturen en de civiele samenleving nodig. Sommige provincies hebben hiervoor al zeer waardevol werk geleverd.  De Fast Lane moet deze inspanningen valoriseren.

Daarnaast moet er voldoende ruimte geboden worden voor financiële participatie van omwonenden bij de uitbating van de windturbines, door ze mede-eigenaar te laten worden van deze installaties, zodat ze daarover de democratische controle kunnen uitoefenen en daarvan ook de energie kunnen afnemen. Ook het opzetten van een landschapsfonds is noodzakelijk. Dit is cruciaal om iedereen maximaal te laten meegenieten van de voordelen van deze duurzame hernieuwbare energiebron.


Bond Beter Leefmilieu, RESCOOP, Natuurpunt en Greenpeace, die deelnemen aan TNM werkgroep Energie ontwikkelden samen een discussienota waarin ze dieper ingaan op deze noodzakelijke randvoorwaarden voor de verdere uitbouw van windenergie.
Download de volledige nota hier.